Tijdens een behandeltraject maken wij gebruik van wetenschappelijk erkende therapievormen. Het kan zijn dat binnen een behandeltraject meerdere therapievormen aan bod komen. Naast individuele behandelingen bieden wij ook behandeling in groepsverband aan.   

Ons behandelaanbod

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
De kern van CGT is de veronderstelling dat zogenaamde irrationele cognities (gedachten) zorgen voor negatieve gevoelens en disfunctioneel gedrag, zoals vermijdingsgedrag of agressie. De technieken die gebruikt worden richten zich op het veranderen van de inhoud van deze irrationele gedachten. Dat heeft vervolgens een positieve uitwerking op het gevoel en gedrag.

Dialectische gedragstherapie
Deze therapievorm combineert cognitieve en gedragsgerichte technieken met een filosofische visie op borderlinepersoonlijkheidsproblematiek. Centraal staat dat iemand leert te reflecteren op eigen gedachten, gevoelens en gedrag. De focus van de behandeling ligt op emotieregulatie. . Daarnaast is acceptatie van zichzelf een belangrijk onderdeel.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR is een geprotocolleerde procedure voor de behandeling van post traumatisch stress syndroom (PTSS). Door aan de slag te gaan met een traumatische herinnering en tegelijkertijd de aandacht te richten op een neutrale prikkel, wordt de herinnering van zijn emotionele lading ontdaan en geassocieerd met een nieuw, functioneel perspectief op zichzelf als persoon.

Exposure in vivo
Exposure in vivo betekent letterlijk live blootstelling. Angst gaat vaak samen met vermijdingsgedrag, maar bij exposure in vivo wordt geleerd deze vermijding te doorbreken. Hierdoor went de cliënt aan het angstgevoel en wordt de ervaring opgedaan dat dit kan worden verdragen, waardoor de angst afneemt.

Imaginaire Exposure
Bij imaginaire exposure wordt op een systematische wijze, en onder veilige omstandigheden, de confrontatie met de angst aangegaan door een herinnering of verwachte toekomstige gebeurtenis in detail te bespreken. Door regelmatige blootstelling aan deze angsten vindt gewenning plaats en nemen angst en spanning af.

Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT)
IPT is een pragmatische, kortdurende psychotherapie, speciaal ontworpen voor behandeling van depressie. Uitgangspunt is dat elke psychische stoornis, ook een depressie, plaatsvindt in een actuele interpersoonlijke context waarin een verandering heeft plaatsgevonden. Door te onderzoeken welke veranderingen van invloed zijn geweest en hiermee om te leren gaan, nemen de depressieve klachten af en wordt het interpersoonlijk functioneren bevorderd.

Kortdurende psychodynamische psychotherapie
Volgens de psychodynamische benadering kennen mensen zowel bewuste als onbewuste drijfveren die van invloed zijn op hun gedachten en gedrag. De bewuste drijfveren herkennen ze als zodanig terwijl ze van de onbewuste geen weet hebben. In sommige gevallen kunnen deze bewuste en onbewuste drijfveren met elkaar botsen. Gedurende de psychodynamische psychotherapie wordt getracht contact te maken met de onbewuste processen waarbij de therapeut zijn cliënt begeleidt bij zijn oplossingsvermogen. Er is hierbij sprake van een sterke gerichtheid op gevoelsbeleving in het hier en nu.

Mentalization Based Therapie (MBT)
MBT is gebaseerd op de hechtingstheorie en omvat elementen van zowel cognitieve als psychodynamische behandelvormen. Mentaliseren houdt in dat mensen het doen en laten van zichzelf en anderen waarnemen en begrijpen in termen van gevoelens, gedachten, bedoelingen en verlangens. Door hier meer zicht op te krijgen kan het psychisch functioneren van mensen verbeteren.

Mindfulness Based Cognitieve Gedragstherapie (MBCT)
MBCT (Aandachtgerichte Cognitieve Therapie) richt zich specifiek op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten, niet-reageren en niet-oordelen waardoor er ruimte komt voor acceptatie. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er onmiddellijk een waardeoordeel over uit te spreken en zonder er iets aan te willen veranderen.

Problem Solving Therapie (PST)
PST (oplossingsgerichte therapie) is een korte psychologische behandeling, gericht op vermindering van psychische klachten die samenhangen met onopgeloste problemen in het dagelijks leven. Tijdens deze behandeling leert de cliënt de samenhang tussen zijn/haar klachten en problemen zien en te accepteren, zijn/haar problemen helder te definiëren en te formuleren wat hij/zij hieraan wil veranderen. Vervolgens leert de cliënt een systematische aanpak om actuele maar ook toekomstige problemen effectiever te kunnen aanpakken.

Relatietherapie
Bij deze vorm van systeemtherapie is het doel een verstoorde relatie tussen 2 partners te verbeteren of te herstellen. Relatietherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Relaxatietherapie
Relaxatietherapie richt zich op het verlichten van stress gerelateerde klachten bij angstklachten. Er wordt gewerkt aan verlichting van de stress en spanningen met als doel dat men uiteindelijk zelf in staat is te ontspannen, om te gaan met stressvolle situaties en op een constructieve manier om te gaan met gedachten. Er wordt gebruik gemaakt van diverse oefeningen en technieken, zoals ademhalingsoefeningen, visualisatie en ontspanningstechnieken.

Schematherapie
Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor cliënten met moeilijker te behandelen psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis. Mensen ontwikkelen op basis van aanleg en schadelijke negatieve ervaringen in het verleden overtuigingen over zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Mensen zijn geneigd zichzelf en de wereld om zich heen zo waar te nemen dat de onaangepaste schema’s bevestigd worden en niet gecorrigeerd. Problemen ontstaan in communicatie en relatie met anderen, door de manier waarop problemen worden aangepakt en door de manier waarop met stress wordt omgegaan. Dit leidt tot vicieuze cirkels van denken en doen waar mensen onbewust in vast zijn komen te zitten en wordt gezien als onderdeel van zichzelf. Schematherapie helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Dit kan bijvoorbeeld relevant zijn bij problemen met betrekking tot zelfbeeld of problemen in het interpersoonlijke contact.

Systeemtherapie
Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de problematiek van de cliënt wordt bezien in de samenhang met 'het systeem'. 'Systeem' staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van de omgeving/leefwereld van de cliënt uitmaakt. Dit kunnen bijvoorbeeld gezin of partnerrelatie zijn Een belangrijk doel is om zicht te krijgen op de interacties van de cliënt met zijn of haar systeem en de samenhang met de aanmeldklacht.

Groepspsychotherapie
Groepspsychotherapie is een vorm van psychotherapie in een groep van maximaal 8 deelnemers. Het is in principe geschikt voor iedereen die tegen psychosociale problemen aanloopt, ongeacht of die problemen in het verleden liggen of zich in het heden afspelen. Groepspsychotherapie is een uitstekend middel om problemen aan te pakken die te maken hebben met de communicatie met anderen, problemen met betrekking tot het zelfbeeld, het versterken van de autonomie en het zelfvertrouwen, het onderzoeken van verlangens en mentale blokkades en het verwerken van pijnlijke ervaringen uit het verleden. Men kan feedback krijgen over eigen gedrag en gedachten. Er wordt steun en begrip gegeven bij negatieve belevingen en men krijgt de gelegenheid om te experimenteren met nieuwe gedragsvormen.

Samenwerkende Psychologen Alphen aan den Rijn
Europalaan 71
2408 BJ ALPHEN AAN DEN RIJN


Kvk: 53887646

Praktijk AGB code: 94056663


Telefoon

 0172 653 112

Fax
 0172 653 172 

Email
 europalaan@spa-psychologie.nl

Maandag 08:30 - 17:00

Dinsdag 08:30 - 17:00

Woensdag 08:30 - 17:00

Donderdag 08:30 - 17:00

Vrijdag 08:30 - 17:00

Waardeer mij